• Grup Heracles

    RSC

RSC

Un dels trets essencials de l’estratègia del Grup Heracles és el reconeixement de la responsabilitat social i mediambiental  en l’ entorn en el qual duu a terme la seva activitat. Més enllà de la consecució dels objectius econòmics que guien a Grup Heracles, la consciència del deure de generar un impacte beneficiós i durador en el sí de la societat  en la que opera, impulsa tot un conjunt d’accions i polítiques coherents amb aquesta visió estratègica.

Per aquest motiu, l’organització està en  diàleg permanent amb els diferents interlocutors, de tot ordre, ja siguin del món econòmic , de l’entorn social o dels distints moviments i tendències socioeconòmiques generades arreu, per tal de detectar les necessitats a satisfer i per determinar aquelles accions i mesures que estiguin a l’abast del Grup Heracles.

En aquest context, Grup Heracles està compromès amb l’excel·lència del compliment d’objectius de qualitat, del medi ambient i de la salut de les persones que en formen part, per la qual cosa és pràcticament pionera a l’estat andorrà en la verificació dels processos adients per al compliment dels esmentats objectius.

RSC

En compliment de la seva política estratègica de la Responsabilitat Social Corporativa, Grup Heracles efectua de forma recurrent distintes accions de caire social, tals com la col·laboració amb Càritas Andorrana per a la gestió de la recollida de roba, diverses aportacions a entitats sense ànim de lucre dedicades a la protecció dels més desafavorits i d’altres col·laboracions amb associacions que presten serveis i recolzament en l’àmbit assistencial. Tampoc podem deixar passar per alt, les accions de patrocini d’activitats esportives, ja sigui donant suport a clubs esportius, ja participant en esdeveniments de tot ordre i rellevància amb la voluntat de la consecució d’aquells objectius que s’adeqüin al valors del Grup Heracles.